MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas https://superdavanas.lv/, turpmāk – Superdavanas.lv, lietošanas kārtību.
1.2. SIA Super, reģistrācijas Nr. 40103218252, juridiskā adrese: Ūdensrožuiela 15, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163, turpmāk – SIA Super, nodrošina Superdavanas.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar lietošanas noteikumiem.
1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Superdavanas.lv vai izmanto citus Superdavanas.lv pakalpojumus.
1.4. Ja Lietotājs iegādājas Superdavanas.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces Superdavanas.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā Superdavanas.lv atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem.
1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Superdavanas.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos lietošanas noteikumus, Superdavanas.lv ir tiesības atcelt Lietotāja pasūtījumu vai ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam superdavanas.lv.
1.7. SIA Super patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Superdavanas.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8. SIA Super patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

 

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Iepirkties Superdavanas.lv var nereģistrēti Lietotāji. Ar pirkuma veikšanu un (vai) vietnē Superdavanas.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar SIA Super Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus.
2.2. Veicot pirkumu Superdavanas.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.
2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Superdavanas.lv. Ja Lietotājs, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, SIA Super nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī prasīt SIA Super personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.
2.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.5. SIA Super garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.6. SIA Super apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot SIA Super partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Preces pirkuma līgums starp SIA Super un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “Veikt pasūtījumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Superdavanas.lv datubāzē.
3.3. SIA Super piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5.punktā.
3.4. Ja SIA Super neizdodas sazināties ar Lietotāju 5 (piecu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, SIA Super atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ SIA Super nevar nodrošināt interneta veikalā Superdavanas.lv iegādātās preces piegādi, SIA Super apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, SIA Super atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

 

4. Preču cenas un samaksas kārtība
4.1. Preču cenas interneta veikalā Superdavanas.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.
4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
4.2.1. ar bankas pārskaitījumu (pasūtot preci).

 

5. Preču piegāde
5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi uz izvēlēto Omniva vai DPD pakomāta staciju.
5.2. Preces Lietotājam var piegādāt SIA Super vai viņa pilnvarots pārstāvis.
5.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.
5.4. Piegādes maksa Latvijā ar Omniva vai DPD pakomātu ir 3.50€ (ieskaitot PVN).

5.5. SIA Super darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais preces piegādes laiks 2-5 (divas līdz piecas) darba dienas, ja piegāde ir ar Omniva vai DPD pakomātiem. Cits piegādes laiks iespējams individuāla dizaina produktiem, kuru izgatavošanas laiks ir ilgāks par 5-10 darba dienām. Attiecīgi veicot pasūtījumu informēsim, ka piegādes laiks var atšķirties, norādot aptuveno izgatavošanas laiku.

 

6. Preču kvalitāte
6.1. Visu Superdavanas.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītaspreces aprakstā pie katras preces.
6.2. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA Super veic vienu no šādām darbībām:
1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
3) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
6.5. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt SIA Super bez atlīdzības novērstu preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
6.6. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA Super atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, SIA Super var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
6.7. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai SIA Super atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
6.8. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt SIA Super rakstveidā, nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi info@supernumuri.lv. Pēc iebildumu izvērtēšanas SIA Super sniedz Lietotājam atbildi.

 

7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Jebkurš pasūtījums, kas iekļauj personalizētu maketēšanu vai dizainu, netiek atgriezts, izņemot gadījumus, ja tas ir SIA Super izveidots brāķis vai bojājums – tādā gadījumā tiek atgriezta preces summa, vai izgatavota jauna prece.

7.2. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību),tad 7. sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot SIA Super iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
7.3. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums, kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu SIA Super paziņo Lietotājam.
7.4. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta SIA Super pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
7.5. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta vai piegādā preci atpakaļ SIA Super uz Omniva pakomāta adresi (Carnikavas Mego pakomāts, Saņēmējs – SIA Super, +371 20010271) bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
7.6. SIA Super apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. SIA Super atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņemts maksājums par preci.
7.7. SIA Super patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad SIA Super būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci.
7.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
7.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
7.9.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā;
7.9.2. prece nedrīkst būt bojāta;
7.9.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
7.9.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
7.10. SIA Super ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.
7.11. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, SIA Super ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

 

8. Informācijas apmaiņa
8.1. SIA Super sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Superdavanas.lv sadaļā – Kontakti.

 

9. Atbildība
9.1. SIA Super ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Superdavanas.lv lietošanas kārtībai.
9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
9.3. SIA Super nav atbildīgs par Superdavanas.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.
9.4. SIA Super nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus SIA Super saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIA Super centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

 

10. Citi noteikumi
10.1. Attiecības starp Lietotāju un SIA Super regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar SIA Super klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskāpersona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

 

11. Cenu politika
11.1. Darījumos tiek izmantota Eiro (EUR) valūta.

11.2. Preču cenas Mājaslapā ir norādītas bez piegādes izmaksām.

11.3. Cenas un produktu informācija ir mainīgas.

11.4. Norēķinus internetveikalā var veikt tikai ar tiešu bankas pārskaitījumu. Ar šo veidu tiek veikti droši norēķini internetā.

Privātuma politika

SIA Super apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:
• Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti;
• citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
• saskaņā ar šo Privātuma politiku.
Ar šo Privātuma politiku SIA Super sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1. Definīcijas
1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).
1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.
1.4. Pārzinis – SIA Super (turpmāk arī – SIA Super).
1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (SIA Super) vārdā apstrādā personas datus.
1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.
1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.
1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu Superdavanas.lv mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

2. Personas datu pārzinis un apstrādātājs
2.1. Personas datu pārzinis ir SIA Super, reģ. Nr.
40103218252, juridiskā adrese: Ūdensrožuiela 15, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163.
2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras SIA Super vārdā un atbilstoši SIA Super norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

3. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi
3.1. SIA Super apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus SIA Super pakalpojumus klients vēlas izmantot.
3.2. SIA Super apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:
3.2.1. klienta personas datu apstrāde SIA Super jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā;
3.2.2. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;
3.2.3. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).
3.3. SIA Super e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – SIA Super var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.
3.4. SIA Super jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā, SIA Super atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.
3.5. SIA Super publicitātes veicināšanai SIA Super rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, veikalu atklāšanas pasākumi u.tml. ) SIA Super var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

4. Personas datu apstrādes nolūki
4.1. SIA Super iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.
4.2. SIA Super iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:
4.2.1. vārds, uzvārds – klienta identificēšanai SIA Super veikalā, nodrošinot klientam piekļuves iespējas Superdavanas.lv e-veikalam nodrošināšanai;
4.2.3. adrese – SIA Super e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;
4.2.4. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma SIA Super e-veikalā noformēšanas laikā – saziņai jautājumos par SIA Super e-veikalā pasūtīto preču piegādi;
4.2.5. e-pasts – SIA Super jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves SIA Super e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami SIA Super e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu SIA Super e-veikalā;
4.2.6. fotoattēls – SIA Super publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.
4.3. SIA Super informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus SIA Super piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā SIA Super iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem SIA Super veikalā, ja klients tam ir piekritis.

5. Personas datu apstrādes pamats un termiņš
5.1. SIA Super veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:
5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida SIA Super ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt SIA Super piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.
Izsūtot aicinājumus uz SIA Super rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros SIA Super publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, SIA Super ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.
5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, SIA Super ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.
5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – SIA Super ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, īpašuma aizsardzībai un drošībai SIA Super veikalā un lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību (videonovērošana), un izmeklēšanas vai tiesvedības vajadzībām (ziņojot par noziedzīgiem nodarījumiem SIA Super veikalā; ceļot prasības, aizstāvoties pret prasībām tiesās u.tml.).
5.2. SIA Super apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr SIA Super ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

6. Personas datu saņēmēji
6.1. SIA Super, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, SIA Super izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:
6.1.1. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;
6.1.2. personām, kuras sniedza SIA Super pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

7. SIA Super sīkdatņu politika
7.1. SIA Super mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.
7.2. SIA Super izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas SIA Super mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām SIA Super mājaslapā.

8. Klienta tiesības saistībā ar SIA Super veikto personas datu apstrādi
8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt SIA Super, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot SIA Super izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.
8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), SIA Super nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.
8.3. Ievērojot to, ka SIA Super ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt SIA Super šādos veidos:
8.3.1. Nosūtot atsaukumu uz SIA Super e-pastu info@supernumuri.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) un klienta kartes numuru (ja klientam klienta karte piešķirta), kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.
8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret SIA Super veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt SIA Super veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu SIA Super kādā no veidiem, kas norādīts 8.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt SIA Super:
8.4.1. izsniegt SIA Super rīcībā esošos personas datus par klientu;
8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;
8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;
8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;
8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir SIA Super rīcībā.
8.5 Klientam ir tiesības iegūt no SIA Super informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām SIA Super ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.
8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar SIA Super veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9. Privātuma politikas izmaiņas
9.1. SIA Super var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas SIA Super mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.